آهسته میروم........

من آهسته عبور میکنم

 

صدای گامهای خسته ام را نمیشنوم

 

باقی می مانم در خود و تاب میخورم در آهستگی زمان

 

و سرگیجه می گیرم از این سکون

 

جریحه دار می کنم حرمت حسابهای عمرم را

 

اما لذتی است بی پایان در لحظه لحظه عبور

 

هر چند آرام هر چند ساکت دوستش دارم

 

 

امروز روز تولد من است.....

/ 0 نظر / 11 بازدید