سالم را با یک وصیت آغاز میکنم.......

سالم را با یه وصیت آغاز میکنم.


قبر منو خیلی بزرگ بسازین….

چون یک آرزو خیلی بزرگ دارم و اون تویی


و اگر به تو نرسم با خودم به گور میبرم..


منم از صمیم قلب سال نو رو پیشاپیش به شما و خونوادتون تبریک میگم...


کاش آدم ها چشم هارو میشتن و جور دیگر میدیدن..........

/ 0 نظر / 9 بازدید