کم آورده ام........

چــــیزی جــــ ـــ ـز تـــنــهایی با من نیـــستـــــ ـــ ـ ..

 


رد پاهایم را پاک می کنم


به کسی نگویید


من روزی در این دنیا بودم.


خدایامی شود استعـــــفا دهم؟!کم آورده ام ...!

/ 0 نظر / 8 بازدید