به تو فکر میکنم....

به تو فکر می کنم

پاره پاره

سطرهای عاشقیت را قدم می زنم

به دنبال کشف و شهودی شاعرانه ام

پیدایت نمی کنم

چقدر افکارت تنومند است

قدم

به کوتاهترین شاخه فکرت هم نمی رسد

چرا به تو فکر می کنم ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید