مخاطب خود خواه......

 شاید گاهی یک مخاطب تمام روزهایت باشد...

اما نخواهد تو رو .و آروم با خودم تکرار میکنم.

وقتـــی نخـــواستنـت...

 

آروم بـکــش کـنـــــار...!

 

غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛

 

مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛

 

احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـــی.

 و خوشبختیش را تا مرز نابود شدن خود ببینی.......

/ 2 نظر / 17 بازدید
☂ زهـــــــــ❤ــــــــــرا☂(فقط عشقم)

زن باس وقتی آقاشون خوابه هی با ریشاش ور بره و موهاشو بکشه...که آقاشون دیوونه شه... آقاشون هم پاشه داد بزنه دیوونم کردی نیم وجبی چی میخوای؟؟؟ دختره زل بزنه تو چشاش بگه: بوس میخووووام!!!

☂ زهـــــــــ❤ــــــــــرا☂(فقط عشقم)

مَن تُخسْ نیستَم☜تُخس مَنٍه ♚ دورَم پُرِهْ دُشْمَــنِهْ ⚡خَنجَر رِفیقْ پُشــــْـتَِمه⚡ ✌وَلی پیروزی تو مٌشْـــتَمِه♛ْ ♤ٱسْ بـــودَنَم رُوشـنِه♤ ❌لَفْظُُ و انقدْ کِــشْ نَدِه ❤چون بالاسریم عشقمه❤