گذشت....

گـذشـت 
امـا بـدان . . .
تـا آخـر عـمـر درگـیـر مـن خـواهـی بـود !
و تـظـاهـر مـی کـنـی نـیـسـتـی !!
مـقـایـسـه 
تـو را از پـا در خـواهـد آورد. . .
"مـن" مـی دانـم بـه کـجـای قـلـبـت شـلـیـک کـرده ام . .  
تر حـواسش به تاثـیـر حـرفـهایش بود ...!!!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید