بارون که میزند...

میگویند باران که میزند بوی " خاک " بلند می شود...

 

اما اینجا باران که میزند بوی " خاطره ها " بلند میشود!

 

بگــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند .

 

نمی خواهم کسی شال گردن اضافی اش را دور گـردن احساسم بیاندازد .

 

دیگه نه بحــث می کنـم.. نــه توضیـــح میـــدم... نه توضـــیح میــخوام... نه دنبال دلیـــل میگـردم...! فقط نگاه میکنــم و ســـکوت میکنم و.... منتظر میمانم........!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
☂ زهـــــــــ❤ــــــــــرا☂(فقط عشقم)

تنها کِ باشی 100 سال یه بار موبایلت رو می زنی تو شارژ.. تنهآ کِ بآشی قهوه ات هرگز سرد نمی شود ... تنهآ کِ بآشی نور زیآد است ... ت نهآ کِ بآشی دیرتر شب می شَود ... تنهآ کِ بآشی همه خُوشحآلنَد ... تنهآ کِ بآشی موهایَت رآ مُرتب نمی کنی ... تنهآ کِ بآشی شیشه عَطرِت پربآقی می ماند .. تنهآ کِ بآشی هیچ چیز خنده دآر نیست . . . ! من تنهـــــــایی را دوســ♥ــت ندارم...