لعنت به نسلم.......

مـــن تو نســـلی ام کـــه

بهـــــتریــن حــــرف هـــــای زندگیـــــم و

بـــا زبـــون نگفتــــم،

بـــــا دســــت تایــــــپ کـــردم ...

/ 1 نظر / 11 بازدید
کبری

سلام دوست خوبم تولد دوستم نزدیک من برا غافلگیریشون تو وبم براشون تولد گرفتم اگه تشریف بیارید خیلی خوشحال می شم ممنونم ازتون رمز : گلی