یه لحظه بشین پایه حرفهایم......

اینجا...اینجـــــا

با فاصـــــله ی هــــــزارسال نــوری !!


فقط از تــــو نوشتن آرامم می کند

ببین ! از پشت تمام پنجـــــره‌ها
فقط آســـــمان تــــــو پیـــــــدا ست !

 

با مـــــاه نقــــره فام

با دنیـــا دنیـــا ســـــتاره

با آفتابی ...به شـــعاع تمام آســـمان  

مـــــژده می دهدکه نمی پوســم ،که گـــم نمی شوم


بین واژه‌ها ی دلتنــــــگ ...پریشــــــان

..............................

   

 

/ 0 نظر / 35 بازدید